جست و جو1a
حسین رسولی
معلم باز نشسته

رئیس ستاد انتخابات استان کرمانشاه گفت : آنچه که برای مجریان انتخابات اهمیت دارد رقم زدن حرکت ملی و مشارکت سیاسی مردم است.

1a
حسین رسولی
معلم باز نشسته

رئیس ستاد انتخابات استان کرمانشاه گفت : آنچه که برای مجریان انتخابات اهمیت دارد رقم زدن حرکت ملی و مشارکت سیاسی مردم است.

1a
حسین رسولی
معلم باز نشسته

رئیس ستاد انتخابات استان کرمانشاه گفت : آنچه که برای مجریان انتخابات اهمیت دارد رقم زدن حرکت ملی و مشارکت سیاسی مردم است.

1a
حسین رسولی
معلم باز نشسته

رئیس ستاد انتخابات استان کرمانشاه گفت : آنچه که برای مجریان انتخابات اهمیت دارد رقم زدن حرکت ملی و مشارکت سیاسی مردم است.